ประกาศสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ที่ 003/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ