ประกาศสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ที่ 13/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอำนวยการกลาง