ประกาศสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยที่ 004/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนจากสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ ส.ส.ท.