ประกาศสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยที่ 008/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาทบทวนปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ