ประกาศสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยที่ 009/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและจัดทำยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565 - 2567