ประกาศสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยที่ 010/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการผลิตและจัดซื้อสื่อประชาสัมพันธ์