ประกาศสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ที่ 012/2564 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอำนวยการกลาง (แทนสมาชิกที่ลาออก)