ประกาศสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ที่ 016/2564 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล