ประกาศสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ที่ 018/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ