ประกาศสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ที่ 020/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการกระจายอำนาจ ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ