ประกาศสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ที่ 022/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการกระจายอำนาจ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล