ประกาศ ส.ส.ท. เรื่อง แต่งตั้ง สมาชิกสภาผู้ชม ( แทนคนที่ลาออก)