ประกาศแต่งตั้งรองประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ และเลขานุการสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ