ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานการผลิตและจัดซื้อสื่อประชาสัมพันธ์