ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการจัดกิจกรรม รายงานความคิดเห็นประจำไตรมาสและประจำปี และรายงานการดำเนินงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ประจำปี พ.ศ. 2562