ประกาศแต่งตั้งสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการแทนผู้ลาออกไป