ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติประจำปี พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)