ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการแทนผู้ลาออกไป