ข้อบังคับสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ว่าด้วยโครงสร้าง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560