การประชุมสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 4/2563

สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการจัดประชุมสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 4/2563 ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ


วันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2563 สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ มีการประชุมสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 4/2563  ณ โรงแรมไมด้า  ดอนเมือง  แอร์พอร์ต  กรุงเทพฯ  โดยในวันที่ 24 ตุลาคม 2563 สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการได้มีการประชุมเรื่องการจัดกิจกรรมสร้างคุณค่าและหุ้นส่วนทางสังคม ( สมัชชากลุ่มประเด็น) และการจัดงานสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับภูมิภาคและระดับชาติ ประจำปี 2563 

Me640409

Me640407

ในวันที่ 25 ตุลาคม 2563 วาระพิเศษประธานกรรมการนโยบายและผู้อำนวยการ ส.ส.ท. พบปะแลกเปลี่ยนสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ "ทิศทางการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต" โดย รศ.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. และ นายพิภพ พานิชภักดิ์ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. และสมาชิกสภาผู้ชมฯ ร่วมแลกเปลี่ยนการทำงานร่วมกันในอนาคตต่อไป

Me640411

Me640404