สภาผู้ชมฯ จัดกิจกรรมสร้างคุณค่าและหุ้นส่วนทางสังคม

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการจัดกิจกรรมสร้างคุณค่าและหุ้นส่วนทางสังคม "ทำไมสังคมไทย จึงเหลื่อมล้ำ" วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ อาคารศูนย์การเรียนรู้ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กรุงเทพฯ


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563  สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ได้จัดกิจกรรมสร้างคุณค่าและหุ้นสร้างทางสังคม เรื่อง "ทำไมสังคมไทย จึงเหลื่อมล้ำ" เพื่อร่วมพัฒนาแนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีหุ้นส่วนที่มางานครั้งนี้  ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ อาคารศูนย์การเรียนรู้ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กรุงเทพฯ

AC1101

AC1103

AC1104

ในช่วงเช้ามีเวทีเสวนา เรื่อง "ทำไมสังคมไทย จึงเหลื่อมล้ำ" ได้รับเกียรติจากวิทยากรเข้าร่วมเสวนา

  • รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    (ด้านรัฐสวัสดิการ สังคม คุณภาพชีวิต การศึกษา ด้วยรัฐสวัสดิการ )
  • นายไพโรจน์ พลเพชร อดีตกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. (ด้านประชาธิปไตย)
  • ดร.สมนึก จงมีวศิน นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ( ด้านเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม )
  • ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ กรรมการนโยบาย ส.ส.ท.
    ดำเนินรายการ โดย น.ส.ธนพร วิจันทร์ ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ

AC1105

AC1106

AC1107

AC1108AC1110

ในช่วงบ่าย อภิปรายกลุ่มย่อยเพื่อรวบรวมสถานการณ์และจัดทำร่างข้อเสนอต่อ ส.ส.ท. โดยแบ่งเป็น 6 กลุ่ม

1.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต สังคมผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ไม่มีหลักประกันและสวัสดิการ

AC1109

AC1111

2.ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ ผู้ปกครอง นักเรียน การร่วมคิดร่วมทำไม่ใช่หน้าที่คนใดคนหนึ่ง การศึกษาที่กินได้ เพื่อให้เห็นคุณภาพชีวิตทุกรุ่นตั้งแต่เล็กจนถึงผู้สูงวัยและตลอดชีวิตสามารถกินได้

AC1112

AC1113

3.ด้านสื่อสาธารณะ  การเข้ามามีส่วนร่วมของสื่อ การเปลี่ยนแปลงที่เข้ามามีบทบาท การติดอาวุธทางปัญญา

AC1114

4.ด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา การพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐกับผลกระทบต่อชุมชน  การจ้างงาน ประกอบอาชีพ  ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ

AC1115

AC1116

5.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขยะล้นเมือง มลพิษที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

AC1117

AC1118

6.ด้านพหุวัฒนธรรม  ศาสนา และส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย การจัดการตนเอง เรื่องไร้รากไร้สิทธิ การส่งเสริมประชาธิปไตย

AC1119

AC1120

นำเสนอผลการอภิปรายกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่ม

AC1121

AC1122

AC1123

AC1124

AC1125