ไทยพีบีเอสจัดปฐมนิเทศออนไลน์ แนะภารกิจ นโยบายสำคัญ และเป้าหมายของสภาผู้ชมฯ รุ่นที่ 6

ไทยพีบีเอสจัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการชุดใหม่ รุ่นที่ 6 จำนวน 50 คน ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด–19


วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการชุดใหม่ รุ่นที่ 6 จำนวน 50 คน ที่ได้รับการประกาศแต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อแนะนำผู้บริหารและแนวทางการดำเนินงานของ ส.ส.ท. โดยในโอกาสนี้ รศ.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ได้กล่าวถึง บทบาทสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ต่อการดำเนินงานสื่อสาธารณะ ท่ามกลางภูมิทัศน์สื่อและบริบทสังคมปัจจุบัน นายชัยรัตน์ แสงอรุณ กรรมการนโยบาย ส.ส.ท. กล่าวถึงการรับฟังความเห็นประเด็นที่สำคัญต่อ (ร่าง) ระเบียบ ส.ส.ท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการดำเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ และ รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ได้แนะนำนโยบาย ยุทธศาสตร์ของ ส.ส.ท. และจุดเน้นของปี 2564 รวมถึงจรรยาบรรณ จริยธรรมและธรรมาภิบาล ให้กับสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด–19 ในปัจจุบัน

ภายหลังการปฐมนิเทศของสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการในครั้งนี้ จะมีการกำหนดการประชุมครั้งต่อไป เพื่อดำเนินการพิจารณาและคัดเลือกประธานสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รวมถึงคณะกรรมการส่วนงานต่าง ๆ เพื่อการบริหารงานภายในของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์

สำหรับสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 เป็นตัวแทนที่หลากหลายของประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และจากกลุ่มเฉพาะต่าง ๆ จำนวนไม่เกิน 50 คน ที่คณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ได้แต่งตั้งจากผู้ผ่านกระบวนการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และวิธีการดำเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พ.ศ. 2560 และถูกกำหนดไว้ให้มีภารกิจในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดทิศทางการให้บริการขององค์การ พร้อมเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวและรายการ เพื่อสามารถตอบสนองประโยชน์สาธารณะและความต้องการของคนทุกกลุ่มได้อย่างชัดเจนและเป็นธรรม