รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภูมิภาคกลางตะวันตก (ลูกจ้างโครงการ) 1 อัตรา

สภาผู้ชมฯ เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภูมิภาคกลางตะวันตก (ลูกจ้างโครงการ) 1 อัตรา


บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ประสานงาน ลงพื้นที่ สนับสนุนกระบวนการ การรับฟังความคิดเห็น และขยายเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะ
 2. ประมวลความคิดเห็น สรุปข้อมูลที่ใช้ได้ทันสถานการณ์ และทำรายงานเสนอสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
 3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเงินและรายงานการจัดเวทีรับฟังฯ ร่วมกับสมาชิกสภาผู้ชมฯในภูมิภาค
 4. สนับสนุนงานเพื่อนเครือข่ายอื่นๆ
 5. อำนวยความสะดวกในการประชุมให้แก่คณะทำงานและสมาชิกสภาผู้ชมฯในภูมิภาค
 6. ประสานงานกับสมาชิกสภาผู้ชมฯ และแกนประสานในภูมิภาค
 7. ประชุมแลกเปลี่ยนกับทีมงานผู้ประสานงานระหว่างภูมิภาค
 8. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่สมาชิกสภาผู้ชมฯ มอบหมาย
 9. ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมวิชาชีพ มิให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียแก่ผู้ว่าจ้าง
 10. บันทึกและจัดทำฐานข้อมูลสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ลงในโปรแกรมระบบปฏิบัติการและฐานข้อมูลที่สภาผู้ชมฯได้พัฒนาแล้ว
 11. ประสานงานและสนับสนุนสภาผู้ชมและผู้ฟังส่วนกลาง / คณะกรรมการอำนวยการกลางและคณะทำงานอื่นๆ ตามประกาศแต่งตั้ง

คุณสมบัติทั่วไป

 • มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง ตะวันตก
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานกับเครือข่ายภาคประชาสังคมและรัฐ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
 • ต้องไม่เป็นผู้ผลิตหรือผู้ดำเนินรายการให้แก่องค์การ หรือเป็นหุ้นส่วน กรรมการ และผู้บริหารในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือหน่วยงานของรัฐที่ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์หรือกิจการโทรคมนาคม หรือในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่ประกอบกิจการเป็นผู้ผลิตรายการให้แก่องค์การ หรือองค์กรสาธารณะประโยชน์ เช่น สมาคม มูลนิธิ
 • สามารถทำงานได้เต็มเวลาและไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของโครงการอื่น
 • มีประสบการณ์ด้านการติดต่อประสานงาน
 • สามารถเดินทางระหว่างจังหวัดภายในพื้นที่ภาคกลาง และ/หรือจังหวัดอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความสามารถในการประสานงาน อบรม สัมมนา เพื่อสนับสนุนการจัดประชุม
 • มีทักษะการจัดระบบข้อมูล การจัดทำโครงการ จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการประสานงาน การสื่อสารและทักษะด้านการบริการ
 • มีทักษะด้านการออกแบบ ผลิตสื่อ กิจกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สมัครที่พึงประสงค์

 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
 • มีจิตใจในการบริการ มีทักษะการสื่อสารร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความอดทน
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักการสื่อสาธารณะ และการทำงานแบบเครือข่าย งานพัฒนาสังคม
 • สามารถทำงานเป็นทีม และรับผิดชอบการทำงานคนเดียวได้
 • สามารถทำงานบนความหลากหลายทางแนวคิดของคนอื่น ๆ ได้

วิธีการและขั้นตอนการสมัคร

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) 

 1. ประวัติส่วนตัว (Resume)
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล)
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. หนังสือรับรองการศึกษาหรือ Transcript ฉบับสมบูรณ์
 6. หนังสือรับรองการทำงาน
 • สมัครด้วยตนเอง : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์
  เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 – 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ [แผนที่]
 • สมัครทางอีเมล์ : sapa@thaipbs.or.th 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร

ระยะเวลารับสมัคร

ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 - 30 ธันวาคม 2565 วันสัมภาษณ์และประกาศผลจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก

www.thaipbs.or.th/sapa 
...................................................

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายพัฒนาภาคีภูมิภาค สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะ
โทรศัพท์ : 02-790-2415
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 – 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ