สภาผู้ชมฯ ภูมิภาคกลาง หวังไทยพีบีเอส เป็นแกนกลางภาคพลเมือง

ระดมสมองเวทีสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะ สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคกลาง หวังไทยพีบีเอส เป็นแกนกลางภาคพลเมือง สื่อสารสถานการณ์ภัยพิบัติแบบดิจิทัล พัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วม ผลักดัน พ.ร.บ.ชาติพันธุ์ ด้าน ผอ.ไทยพีบีเอส แย้มทิศทางปี 2567 มุ่งปรับตัว - ยกระดับ เดินหน้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านสื่อดิจิทัล 100% พร้อมให้คำมั่นเป็นองค์กรที่ส่งมอบคุณค่าอย่างคุ้มค่า


เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 66 สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ไทยพีบีเอส จัดเวทีสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะ สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภูมิภาคกลาง ประจำปี 2566 ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา โดย รศ. ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส กล่าวว่า จุดแข็งของไทยพีบีเอส คือ ความโดดเด่นในเรื่องของการสื่อสารมิติวัฒนธรรมและการเรียนรู้ผ่านรายการสาระประโยชน์และสาระบันเทิง ในฐานะโรงเรียนของสังคมที่สร้างการเรียนรู้แบบ "หยั่งรากวัฒนธรรม เพื่อเข้าใจตัวตน และพร้อมขับเคลื่อนสู่การเป็นพลเมืองโลก" ยึดโยงกับประชาชนผ่านการสร้างสรรค์เนื้อหาที่มุ่งให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคม จนเป็นที่ยอมรับ จดจำ

sapa6610201 

"ทั้งหมดที่ไทยพีบีเอสทำ ยังไม่เพียงพอในการเป็นสื่อสาธารณะที่ยึดโยงกับประชาชนอย่างแท้จริง เราผ่าตัดใหญ่องค์กรตั้งแต่ปี 65 ด้วยการยกระดับเดินหน้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านสื่อดิจิทัล 100% ดังนั้น นอกจากไทยพีบีเอสมีช่อง 3 HD, 4 ALTV ที่เกิดขึ้นช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาด VIPA บริการออนไลน์จาก Thai PBS ในรูปแบบ Audio and Video On Demand นอกจากนี้มีสื่อเฉพาะ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีแฟนคลับเยอะ พฤติกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจ เช่น The active, Thai PBS Kids, ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ (DXC) ศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ ซึ่งหากเราไม่ปรับตัวรับกับพฤติกรรมการรับชมสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จะทำให้ไม่สามารถอยู่รอดในยุคดิจิทัลได้" รศ. ดร.วิลาสินี กล่าว

รศ. ดร.วิลาสินี กล่าวต่อว่า ในปี 67 ไทยพีบีเอสมีความตั้งใจ และคำสัญญา คือ

  1. เป็นองค์กรที่ส่งมอบคุณค่าอย่างคุ้มค่า การผลิตและเผยแพร่เนื้อหาคุณภาพสูง ตรงความสนใจด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเปลี่ยนแปลง เขย่าความคิดของคนในสังคม
  2. เป็นสื่อสาธารณะที่น่าเชื่อถือและวางใจได้ นำเสนอเนื้อหารอบด้าน อย่างไม่มีอคติ เพื่อหาคำตอบร่วมกันของสังคม
  3. เป็นสื่อสาธารณะดิจิทัลเพื่อทุกคน สร้างการเข้าถึงทุกเนื้อหา ไม่มีข้อจำกัดในการใช้งาน

sapa6610202

ทั้งนี้ ตัวแทนเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะแต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวม โดยผู้อำนวยการ ส.ส.ท.ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะ ภูมิภาคกลาง ใน 3 ประเด็นคือ

1. การรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการบนสื่อดิจิทัลของไทยพีบีเอส โดยเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับ Platform Digital เช่น การสื่อสารประชาสัมพันธ์ Platform Digital ให้มากขึ้น รวมถึงการพัฒนา Platform Digital เพื่อรองรับ W3C ให้ประชาชนกลุ่มผู้พิการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น และการเพิ่มเนื้อหาให้ครอบคลุมในทุกกลุ่มอายุ ความหลากหลายทางเพศและภาษา สื่อสารสถานการณ์ภัยพิบัติในระบบดิจิทัล เสนอให้สร้างแพลตฟอร์มเพื่อให้สามารถติดตามสถานการณ์น้ำ พยากรณ์เบื้องต้นได้ และเสนอให้จัดทำแพลตฟอร์มแนะนำผู้ประสบภัยให้ได้รับการเยียวยาโดยภาครัฐ เป็นต้น

2. การรับฟังความคิดเห็นเชิงประเด็นสถานการณ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ภัยพิบัติ, ชาติพันธุ์และสิทธิสถานะ แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ

  • ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่การขาดความสมดุลของนโยบายสาธารณะและนโยบายสื่อ แนวทางการจัดการทรัพยากรสัตว์ป่าและชุมชน ที่เน้นการจัดการทรัพยากรมากกว่าการจัดการเรื่องความหลากหลาย จึงอยากเห็นกระบวนการติดตามของไทยพีบีเอส ในการสื่อสารเพื่อให้เกิดแนวทางการจัดการความสมดุลเชิงพื้นที่ ติดตามและผลักดันการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม
  • ด้านการจัดการภัยพิบัติ โดยเฉพาะน้ำท่วมขัง น้ำหลาก อยากให้ไทยพีบีเอสติดตามสถานการณ์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง มีการพัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วม สร้างเครือข่ายสื่อพลเมืองเพื่อเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมเชิงพื้นที่ให้มากขึ้น จัดระบบฐานข้อมูลน้ำระหว่างรัฐกับรัฐเพื่อใช้ในการวางแผนสื่อสารกับประชาชน ควรมีเรือพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทางน้ำในพื้นที่ซ้ำซาก
  • ผลักดัน ร่าง พ.ร.บ. ชาติพันธุ์ ภาครัฐและเอกชนควรส่งเสริมและสนับสนุนวิถีชีวิต อัตลักษณ์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมถึงควรส่งเสริมและสนับสนุนชาติพันธุ์ในท้องถิ่นจัดการตนเองทางด้านวัฒนธรรมความเชื่ออย่างแท้จริง และส่งเสริมศิลปะ หัตถกรรมผลผลิตชาติพันธุ์และหลักสูตรทางด้านภาษาพูดภาษาเขียนในสถานศึกษาใกล้ชุมชนชาติพันธุ์ และข้อเสนอสำหรับเด็กผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่เกิดบนผืนแผ่นดินไทยควรได้รับสวัสดิการจากภาครัฐด้วย

3. การรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตรายการ ประเภทสารคดี การเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมท้องถิ่น อัตลักษณ์ของพื้นที่ ทักษะการใช้ชีวิต ประเภทละคร ให้ทันสมัยทันทุกเหตุการณ์ ละครสะท้อนสังคม สอดแทรกความหลากหลายของชาติพันธุ์ในประเทศไทย การพัฒนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเภทกีฬา การ์ตูน ควรมีรายการกีฬาออกอากาศย้อนหลังให้ได้รับชม และเพิ่มช่วงเวลาการออกอากาศในวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ ด้านข่าวเน้นการพัฒนาคน ศูนย์นักข่าวพลเมืองประจำจังหวัด ให้ความรู้สิทธิต่าง ๆ ของประชาชน พัฒนาสื่อ ทุนทางวัฒนธรรม สุขภาพ เศรษฐกิจ

sapa6610205

ในช่วงท้ายผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ตอบรับข้อเสนอของเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะ สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภูมิภาคกลาง เพื่อต่อยอดและนำเข้าสู่แผนการดำเนินงานของ ส.ส.ท. ในปี 67 ต่อไป