สภาผู้ชมฯกับทีวีไทย ทีวีสาธารณะ เปิดโอกาสให้คนทั่วไปมีส่วนร่วม

"คิดว่าสภาผู้ชมเป็นโครงการที่มีประโยชน์ เป็นกลไกหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนทั่วไป หรือกลุ่มต่าง ๆ"


"คิดว่าสภาผู้ชมเป็นโครงการที่มีประโยชน์ เป็นกลไกหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนทั่วไป หรือกลุ่มต่าง ๆ ที่ไม่ค่อยมีโอกาสในการเสนอความคิดเห็นผ่านสื่อหลักต่างๆ ได้ใช้ช่องทางนี้ในการเสนอรูปแบบรายการที่ตัวเองต้องการด้วย"