สภาผู้ชมฯกับทีวีไทย ทีวีสาธารณะ ทำให้เกิดการสื่อสารแบบสองทาง

"สภาผู้ชมเป็นโครงการแรกที่จะทำให้การสื่อสารระหว่างสื่อกับผู้รับฟังเป็นการสื่อสารสองทางอย่างแท้จริง ซึ่งผู้ชมจะได้เข้ามามีส่วนร่วมและสะท้อนความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อรายการทีวีต่างๆ"


"สภาผู้ชมเป็นโครงการแรกที่จะทำให้การสื่อสาร ระหว่างสื่อกับผู้รับฟังเป็นการสื่อสารสองทางอย่างแท้จริง ซึ่งผู้ชมจะได้เข้ามามีส่วนร่วมและสะท้อนความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อรายการ ทีวีต่างๆ"