รู้จักกับสมาชิกสภาผู้ชม ฯ

ประธานสภาผู้ชม ฯ
คุณธนพร วิจันทร์
รองประธานสภาผู้ชมฯ ฝ่ายวิชาการและกฎหมาย
คุณบูรณ์เชน สุขคุ้ม
รองประธานสภาผู้ชมฯ ฝ่ายบริหาร
คุณณิชรัศม์ แลวงค์นิล
รองประธานสภาผู้ชมฯ ฝ่ายพัฒนา
คุณฮาริส มาศชาย
ประธานการเงิน
ว่าที่ ร.ต.หญิง สกาวรัตน์ ศรีวิเชียร
เลขานุการสภาผู้ชม ฯ
คุณเกียรติกร อัตรสาร
ภูมิภาคเหนือ
คุณรณชัย ชัยนิวัฒนา
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคเหนือ
คุณสิริลักษณ์ อังกูรพิริยะ
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคเหนือ
คุณวิรัตน์ พรมสอน
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคเหนือ
คุณวิทย์ พึ่งสุจริต
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคเหนือ
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คุณรพินทร์ ยืนยาว
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคอีสาน
คุณสมจิตร ศรีลาโพธิ์
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคอีสาน
คุณเกศินี เกิดจันทรา
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคอีสาน
คุณสุพรรษา อินทรวิสิษฎ์
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคอีสาน
ภูมิภาคกลาง
คุณวลัยรัถยา พิทธยาพิทักษ์
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคกลาง
คุณมงคล จรัสนิรัติศัย
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคกลาง
คุณชนะการณ์ สืบศรี
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคกลาง
คุณอัธยา บุณยรัตเศรณี
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคกลาง
ภูมิภาคใต้
คุณมูฮำหมัด ดือราแม
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคใต้
คุณศักดิ์กมล แสงดารา
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคใต้
คุณอนันต์ เขียวสด
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคใต้
คุณกรรณิการ์ แพแก้ว
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคใต้
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
คุณปรกธณ แสงนิล
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนกรุงเทพฯและปริมณฑล
คุณพชรพรรษ์ ประจวบลาภ
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนกรุงเทพฯและปริมณฑล
คุณสุดศิริ ทากาโน
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนกรุงเทพฯและปริมณฑล
คุณธดากรณ์ สุทธิพร
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนกรุงเทพฯและปริมณฑล
กลุ่มสังคมและคุณภาพชีวิต
คุณเพ็ญศรี โพธิ์แหน
ความเชี่ยวชาญ
ผู้สูงอายุ
คุณปฏิวัติ เฉลิมชาติ
ความเชี่ยวชาญ
ผู้บริโภค
คุณฐาปนี โปร่งรัศมี
ความเชี่ยวชาญ
ส่งเสริมสถานภาพสตรี
คุณกวินเทพ หมื่นเพชร
ความเชี่ยวชาญ
สังคม
คุณชรีพร ยอดฟ้า
ความเชี่ยวชาญ
คนพิการ คนด้อยโอกาส
กลุ่มการศึกษาและการเรียนรู้
คุณสุทธิพงษ์ ปิโย
ความเชี่ยวชาญ
เด็กและเยาวชน
คุณเกียรติกร อัตรสาร
ความเชี่ยวชาญ
เด็กและเยาวชน
คุณบูรณ์เชน สุขคุ้ม
ความเชี่ยวชาญ
นักวิชาการและการวิจัย
คุณเกรียงศักดิ์ ยุทโท
ความเชี่ยวชาญ
การศึกษาในระบบ
คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี
ความเชี่ยวชาญ
นักวิชาการและการวิจัย
กลุ่มสื่อสาธารณะ
คุณปียาภรณ์ พุ่มพวง
ความเชี่ยวชาญ
เครือข่ายสังคมออนไลน์
คุณฉัตรชัย สุวาทิต
ความเชี่ยวชาญ
สื่อออนไลน์ภาคพลเมือง
คุณฮาริส มาศชาย
ความเชี่ยวชาญ
เครือข่ายสังคมออนไลน์
คุณปริญญา แทนวงษ์
ความเชี่ยวชาญ
สื่อออนไลน์ภาคพลเมือง
คุณณัฏฐกรณ์ คำลุน
ความเชี่ยวชาญ
สื่อพื้นบ้าน
กลุ่มเศรษฐกิจและการพัฒนา
คุณธนพร วิจันทร์
ความเชี่ยวชาญ
แรงงานในระบบ
คุณปนิธิ ศิริเขต
ความเชี่ยวชาญ
แรงงานนอก / ในระบบ
คุณวรัญญา ท้วมสัมฤทธิ์
ความเชี่ยวชาญ
ธุรกิจและผู้ประกอบการ
คุณชำนัญ ศิริรักษ์
ความเชี่ยวชาญ
สภาอุตสาหกรรม
คุณจงดี สุขประเสริฐ
ความเชี่ยวชาญ
แรงงานนอกระบบ
กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ว่าที่ ร.ต.หญิง สกาวรัตน์ ศรีวิเชียร
ความเชี่ยวชาญ
สิ่งแวดล้อม
คุณพรรณา ราชิวงค์
ความเชี่ยวชาญ
เกษตรกร
คุณณิชรัศม์ แลวงค์นิล
ความเชี่ยวชาญ
สิ่งแวดล้อม
คุณสมพร แผนสมบูรณ์
ความเชี่ยวชาญ
คุณอดิเรก สังข์นุช
ความเชี่ยวชาญ
สิ่งแวดล้อม
กลุ่มพหุวัฒนธรรม ศาสนา และส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
คุณบดินทร์ พลธรส
ความเชี่ยวชาญ
ความหลากหลายทางเพศ
คุณไวยิ่ง ทองบือ
ความเชี่ยวชาญ
ชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง
คุณธนากร พรมลิ
ความเชี่ยวชาญ
ศิลปวัฒนธรรม
พระบัณฑิต อังสุเมธางกูร
ความเชี่ยวชาญ
ศาสนา
คุณเทียนชัย ติยพงศ์พัฒนา
ความเชี่ยวชาญ
พัฒนาประชาธิปไตย