สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ จัดประชุมสามัญครั้งที่ 4/2562

สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ จัดประชุมสามัญครั้งที่ 4/2562 ในวันที่ 19 - 20 ต.ค. 62 เพื่อรายงานผลการการทำงานในไตรมาส 3 และร่วมวางแผนการดำเนินงานไตรมาสที่ 4


          เมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการได้จัดประชุมสามัญครั้งที่ 4/2562 ขึ้น ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ เพื่อรายงานผลการการทำงานในไตรมาส 3 และร่วมวางแผนการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2562

          โดยที่ประชุมได้จัดให้มีแต่งตั้งคณะทำงานชุดอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้การวางแผน การดำเนินงานประจำปี 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งได้มีการพิจารณาแผนยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานในอนาคตต่อไป