สภาผู้ชมฯ ร่วมงานสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

สภาผู้ชมฯ ร่วมงานสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 “ไทยพีบีเอส พลังขับเคลื่อนการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมคุณภาพ” วันที่ 23 – 24 พ.ย. 62 ณ Convention Hall สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ


          เมื่อวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2562 สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ได้ร่วมจัดงานสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 “ไทยพีบีเอส พลังขับเคลื่อนการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมคุณภาพ” ณ Convention Hall อาคารศูนย์การเรียนรู้ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยในวันที่ 23 พ.ย.62 มีกิจกรรมผู้ผลิตรายการพบผู้ฟังรายการ กิจกรรม C- Site และกิจกรรมคืนข้อมูลการดำเนินงานและอภิปรายข้อเสนอ โดยมีกรรมการนโยบายและกรรมการบริหารเข้าร่วมงานดังกล่าว วันที่ 24 พ.ย.62 มีเวทีเสวนา “พลังขับเคลื่อนการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมคุณภาพ” โดยมีวิทยากร ร่วมเสวนา

 • ผศ.ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์
  อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นายบรรจง นะแส
  อดีตนายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย
 • นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล
  ผู้ประสานงานกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน
 • รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
  กรรมการนโยบาย ส.ส.ท.
 • รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล
  ผู้อำนวยการ ส.ส.ท.
 • นางสาวธนพร วิจันทร์
  ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ

          ดำเนินรายการ โดย นางสาวณาตยา แวววีรคุปต์ โดยมี นายพิภพ พานิชภักดิ์ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. เป็นผู้รับมอบข้อเสนอเพื่อการขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป