ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ กรุงเทพฯและปริมณฑล

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ กรุงเทพฯและปริมณฑลจำนวน 1 อัตรา (ประเภทอัตราจ้างเหมาบริการรายปี)


          ตามที่สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการกรุงเทพฯและปริมณฑล ได้ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการกรุงเทพฯและปรมิณฑล (ประเภทสัญญาจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 3 - 17 มีนาคม 2563 โดยจัดให้มีการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 ไปแล้วนั้น

          บัดนี้คณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการกรุงเทพฯและปริมณฑล ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ทั้งการปฏิบัติและการสอบสัมภาษณ์ เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการกรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 1 อัตรา คือ

  1. นายภูธเนศ นันต๊ะเสน         เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  2. นางสาวกฤษมพร พรมรักษ์    สำรองคนที่   1  
  3. นางสาววีรยา มะลาหอม       สำรองคนที่   2  

          ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแจ้งยืนยันเพื่อตอบรับ มายังฝ่ายประสานความร่วมมือและสนับสนุนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เบอร์โทรศัพท์ 0-2790-2402 หรือ 081-6557187 ตั้งแต่วันที่ 23-31 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 18.00 น. ในวันเวลาทำการ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

           ในกรณีที่ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการกรุงเทพฯและปริมณฑล ไม่แจ้งยืนยันตอบรับ หรือสละสิทธิ์ ปฏิเสธการรับตำแหน่ง หรือลาออกอย่างกะทันหัน สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการกรุงเทพฯและปริมณฑล จะพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกในบัญชีรายชื่อสำรองขึ้นแทน โดยไม่ต้องมีการประกาศรับสมัครใหม่