ไทยพีบีเอสรับสมัครผู้มีจิตอาสาเป็นสมาชิกสภาผู้ชมฯ รุ่นที่ 5

ไทยพีบีเอสเปิดรับสมัครผู้มีจิตอาสาเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ จำนวน 35 คน เปิดรับสมัครวันนี้ - 6 ธ.ค. 60


          องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ไทยพีบีเอส ขอเชิญชวนผู้ชมผู้ฟังที่สนใจ หรือองค์กรภาคประชาสังคมในภูมิภาค และองค์กรภาคประชาสังคมประเภทกลุ่มเฉพาะ สมัครหรือเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เพื่อทำหน้าที่รับฟังความคิดเห็นและสะท้อนความต้องการของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพรายการ/บริการของไทยพีบีเอส ด้วยกระบวนการสรรหาสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ตามระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการดำเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พ.ศ. 2560 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยเปิดรับ จำนวน 35 คน ได้แก่สมาชิกรายภูมิภาคจำนวน 13 คนและสมาชิกรายกลุ่มประเด็นจำนวน 22 คนเพื่อทดแทนสมาชิกที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2560

          คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ไทยพีบีเอส หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนสมัครเข้ามาเพื่อเป็นหุ้นส่วนร่วมพัฒนาไทยพีบีเอส สื่อสาธารณะของประเทศไทยต่อไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ชมผู้ฟังและติดตามรายการทางสื่อทุกประเภทของ ส.ส.ท.อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถให้ข้อมูล ความคิดเห็นต่อรายการขององค์การได้อย่างชัดเจน

 2. มีความสนใจ อุทิศเวลา มีจิตอาสา มีเครือข่าย และมีศักยภาพในการทำหน้าที่รวบรวมความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะของผู้ชมและผู้ฟังในภูมิภาค หรือในกลุ่มประเด็นของตนเองเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและกรรมการนโยบาย 

 3. ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระโปร่งใส ตรวจสอบได้และสุจริต

 4. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออกหรือออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และหรือไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

 5. ไม่เป็นผู้ผลิตหรือผู้ดำเนินรายการให้แก่ส.ส.ท.หรือเป็นหุ้นส่วน  กรรมการและผู้บริหารในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือเป็นหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรอื่นๆที่ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม ที่เป็นผู้ผลิตรายการให้แก่องค์การ

 6. ไม่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น หรือเป็นผู้บริหารในพรรคการเมืองหรือ เป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 7. ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องติดต่อกันสองวาระ

บทบาทและความรับผิดชอบของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ 

 1. มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการเสนอข่าวรายการ และติดตามการดำเนินงานของ ส.ส.ท.ตลอดจน  การขยายฐานของผู้ใช้บริการ

 2. ติดตามรับชมและรับฟังรายการจากทุกช่องทางสื่อของ ส.ส.ท. และนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการนโยบาย

 3. จัดกระบวนการ กิจกรรม เพื่อการมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อรายการขององค์การ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของ ส.ส.ท.

 4. ขยายเครือข่าย ฐานผู้ชมผู้ฟังรายการ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อรายการและกิจการของ ส.ส.ท.

 5. จัดทำรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีผลมาจากการรวบรวมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในภูมิภาคและในวงกว้าง โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้ครอบคลุมประเด็นที่สะท้อนถึงคุณภาพ  มาตรฐานจริยธรรมองค์การและผลกระทบจากการนำเสนอรายการทุกไตรมาสและประจำปี เพื่อส่งมอบให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอคณะกรรมการนโยบาย

 6. จัดทำรายงานการดำเนินงานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการประจำปี และการถอดบทเรียนการทำงานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการในรอบปีพร้อมข้อเสนอแนะที่มีเหตุผลสนับสนุนจากข้อมูลที่รวบรวมได้ เพื่อส่งมอบให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการนโยบาย

 7. หน้าที่อื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนด

ช่องทางการสมัคร

 • ไปรษณีย์ : ฝ่ายประสานความร่วมมือและสนับสนุนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ

                           องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

                           เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

 • อีเมล Sapa@thaipbs.or.th
 • สมัครด้วยตนเอง : ฝ่ายประสานความร่วมมือและสนับสนุนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ อาคารอำนวยการ  ชั้น 4 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร [แผนที่]

ระยะเวลาการรับสมัคร

          ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายประสานความร่วมมือและสนับสนุนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
อีเมล : Sapa@thaipbs.or.th
โทรศัพท์ : 0-2790-2411-3 และ 0-2790-2415 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.