สภาผู้ชมฯ จัดอบรมการรับฟังความคิดเห็นทางสื่อออนไลน์

สมาชิกสภาผู้ชมฯ เข้าร่วมอบรมการรับฟังความคิดเห็นทางสื่อออนไลน์ เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 60 เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เมื่อวันที่  21 ธันวาคม 2560  สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ และเจ้าหน้าที่ประสานงานภูมิภาค  เข้าร่วมอบรมการรับฟังความคิดเห็นทางสื่อออนไลน์ โดยมีคุณพิภพ พานิชภักดิ์  รอง ผอ.ส.ส.ท. และคุณสมเกียรติ  จันทรสีมา  ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ณ ห้องประชุมสัมมนา 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ส.ส.ท. ได้ให้ทิศทางและยุทธศาสตร์ ส.ส.ท. ด้านสื่อออนไลน์ตามแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน On Air, OnLine และ On Ground  ร่วมด้วย คุณกนกพร  ประสิทธิ์ผล  ผู้จัดการศูนย์พัฒนาสื่อใหม่ ได้แนะนำบริการสื่อออนไลน์ของ ส.ส.ท. พร้อมทั้งแนะนำกระบวนการรวบรวมข้อมูลการรับฟังความคิดเห็น จากกลุ่มผู้ชมและผู้ฟังรายการทางสื่อออนไลน์ เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ