การประชุมสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 4/2560

สภาผู้ชมฯ จัดการประชุมสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 28 - 29 ต.ค. 60 ว่าด้วยเรื่อง การเปิดสำนักงานศูนย์ภูมิภาค ส.ส.ท. และการวางแผนการจัดงานสมัชชาชาติเพื่อนสื่อสาธารณะประจำปี 2560


          เมื่อวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2560 สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. จัดการประชุมสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 4/2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ โดยมี นางจารุนันท์ อึ้งภากรณ์ ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เป็นประธานเปิดการประชุม

          การประชุมว่าด้วยเรื่อง การเปิดสำนักงานศูนย์ภูมิภาค ส.ส.ท. เป็นพื้นที่การเรียนรู้ (Learning space) การรายงานผลการดำเนินงานสภาผู้ชมฯ ในไตรมาสที่ 3 และการวางแผนการจัดงานสมัชชาชาติเพื่อนสื่อสาธารณะประจำปี 2560 โดยการประชุมครั้งนี้ มีวาระการพิจารณาแผนยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณสภาฯ ปี 2561 เพื่อนำเสนอต่อ ส.ส.ท. ให้พิจารณาต่อไป