สมาชิกสภาผู้ชมฯ รุ่น 5 เข้าร่วมปฐมนิเทศและประชุมสามัญครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 61 สมาชิกสภาผู้ชมฯ รุ่น 5 เข้าร่วมงานปฐมนิเทศ และในวันที่ 11 ก.พ. 61 ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญสภาฯ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อคัดเลือกประธานสภาฯ และร่วมวางแผนการดำเนินงานสภาผู้ชมฯ ปี 61


           เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 รศ.จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบายไทยพีบีเอส และ รศ.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ได้เป็นประธานกล่าวต้อนรับสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 5 บรรยากาศภายในงานปฐมนิเทศสมาชิกสภาผู้ชมฯ เป็นไปด้วยความอบอุ่น ทั้งนี้ในช่วงเช้า สมาชิกสภาผู้ชมฯ ได้เข้าร่วม "กิจกรรมเยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส" พร้อมกับผู้บริหาร ส.ส.ท. และร่วมรับฟังเวทีเสวนา เรื่อง "บทบาทสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการต่อทิศทางการดำเนินงานในทศวรรษที่ 2 ของไทยพีบีเอส" โดยมีผู้แทนจากกรรมการนโยบาย และผู้บริหาร ส.ส.ท. เข้าร่วมเสวนา ดำเนินรายการโดยคุณณาตยา แวววีรคุปต์ ในช่วงบ่าย คุณสุรพงษ์ กองจันทึก ผู้แทนกรรมการนโยบาย ได้ชี้แจงภารกิจ บทบาทหน้าที่ และกระบวนการดำเนินงานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส


          และวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 สมาชิกสภาผู้ชมฯ ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญสภาฯ ครั้งที่ 1/2561 โดยวาระการประชุมเพื่อคัดเลือกประธานสภาฯ และร่วมวางแผนการดำเนินงานสภาผู้ชมฯ ในปี 2561 ต่อไป