ประกาศแต่งตั้งประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 61 มติคณะกรรมการนโยบาย แต่งตั้งนางจารุนันท์ อึ้งภากรณ์ เป็นประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ


ดาวน์โหลดไฟล์