การประชุมสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 2 / 2561

การประชุมสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 - 24 มิ.ย. 61 เพื่อทบทวนบทบาทการทำงานของสภาฯ 10 ปี และสร้างความเข้มแข็งให้สภาฯ ในอนาคต พร้อมทั้งร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์สภาผู้ชมฯ พ.ศ. 2562


          วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการรุ่นที่ 1 – 5 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน โดยกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนบทบาทการทำงานของสภาฯ 10 ปี และสร้างความเข้มแข็งให้สภาฯ ในอนาคต ในการนี้ทางสภาฯ ได้เชิญ รศ.ดร. ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ กรรมการนโยบาย และ รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. กล่าวต้อนรับและแถลงนโยบายของ ส.ส.ท. ให้กับสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการรุ่น 1 - 5


          วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 สภาผู้ชมฯ ได้จัดงานประชุมสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 2/2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาข้อบังคับ และร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พ.ศ. 2562 และในโอกาสนี้ รศ. จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย ได้มอบเกียรติบัตรให้กับสมาชิกสภาฯ ที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Facilitator และ Media Lab ปี 2561