ประกาศสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ที่ 008/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการจัดกิจกรรม รายงานความคิดเห็นประจำไตรมาสและประจำปี และรายงานการดำเนินงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ประจำปี พ.ศ.2561