ประกาศสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ที่ 009/2561เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการปี พ.ศ. 2562