ประกาศสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยที่ 017/2562 เรื่องแต่งตั้งกรรมการอำนวยการกลาง