ประกาศสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยที่ 022/2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอำนวยการกลาง