ประกาศสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ที่ 10/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการรับฟังความคิดเห็นออนไลน์ (เพิ่มเติม)