ประกาศสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ที่ 12/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ