ประกาศสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ที่ 14/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2563