ประกาศสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ที่ 001/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ และเลขานุการสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ