ประกาศสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยที่ 002/2564 เรื่อง แต่งตั้งประธานภูมิภาค และประธานกลุ่ม