ประกาศสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยที่ 005/2564 เรื่อง แต่งตั้งมอบหมายและมอบอำนาจให้ประธานภูมิภาคและประธานกลุ่ม