ประกาศสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ที่ 011/2564 เรื่อง แต่งตั้งประธานกลุ่มพหุวัฒนธรรม ศาสนา และส่งเสริมประชาธิปไตย