ประกาศสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ที่ 013/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและจัดทำยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 - 2567 (เพิ่มเติม)