ประกาศสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ที่ 014/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรับฟังความคิดเห็นบนแพลตฟอร์มออนไลน์