ประกาศสภาผู้ชมและผูฟัวรายการ ที่ 017/2564 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอำนวยการ (แทนผู้ที่ลาออก)